ОБЩИ УСЛОВИЯ

ДЕКЛАРИРАМ, че:

I.

1.Съм в добро здравословно състояние и нямам здравни проблеми, налагащи необходимост от завишено внимание. Родителите/настойника, декларират, че не са ми нужни специални здравни грижи (когато лицето е под 18 години). Трябва да ни информирате за всяко медицинско състояние, което имате и за което знаете, или лекарства, които се нуждаете или може да са ви необходими, преди да присъствате на пробите. Неспазването на тази клауза 1.1 може да изложи здравето ви на риск и автоматично ще прекрати договора ви с нас.

1.2 Вие приемате и се съгласявате, че ние няма да носим отговорност за каквито и да е наранявания, които получавате по време, или каквито и да е медицински състояния, които страдате в резултат от вашето участие в

1.3 Не страдам от тежки физически и психически заболявания.

 1.4 Не провеждам продължителна терапия с психотропни средства или медикаменти, влияещи върху психомоториката, съзнанието и психичното здраве.

1.5 Не злоупотребявам с алкохол, наркотици, упойващи вещества и психостимуланти.

1.6 Не ми е известно да имам алергия към определени субстанции или медикаменти

1.7 При промяна в здравословното състояние през състезателната година съм длъжен да подам актуална декларация преди съответните проби.

1.8  Не страдам от никакви сърдечни и белодробни проблеми.

1.9 За лица над 18годишна възраст сам нося отговорност за здравословното ми състояние по време на провеждането на футболните проби.

1.10 Като родител/настойник аз приемам да нося пълна отговорност за физическото състояние на не-пълнолетното лице, което участва в пробите, по-време на провеждането на пробите, и освобождавам БГ Футболни проби и лицата, които отговарят за организацията на тези проби от отговорност.

1.11 Аз като родител/настойник (За лица под 18години) освобождавам от отговорност отговорните лица и организатора на БГ Футболни проби от ангажимент за здравословното състояние на детето ми извън тренировъчната дейност и по време на тренировъчната дейност, по време на  провеждането на еднодневните и петдневните футболни проби.

II.

2.1 При възникване на извънредни обстоятелства или здравословни проблеми от страна на КЛИЕНТА, се възстановява 30% от внесената сума за участие в еднодневните и петдневните футболни проби.  При отказ от началната дата на програмата до 7 дни преди нея, сумата не се възстановява.

2.2 При отказ от участие КЛИЕНТЪТ може да преотстъпи на друго лице правото му на участие, като сам намери друг участник и 2 ма та информират организаторите на проекта БГ Футболни проби.

2.3 Крайният срок за информиране на КЛИЕНТА, когато минималният брой участници не е набран, е 7 дни преди началната дата на футболните проби. В този срок организаторите на БГ Футболни проби връща заплатената до момента сума или издава на КЛИЕНТА ваучер на същата стойност за друго събитие от същият вид( еднодневни или петдневни проби), организирано от БГ Футболни проби

2.4 При неспазване на условията на програмата, нарушаване на реда, моралните и етични норми БГ Футболни проби си запазва правото да прекрати едностранно участието на КЛИЕНТА в програмата, като в този случай не дължи неустойка за това.

III.

3.1 БГ Футболни проби запазва правото си за промяна в датата на провеждане на събитието, поради независещи от тях причини, като организаторите на проекта са ДЛЪЖНИ да информират всеки един  участник за промяната в датата(като това може да се случи индивидуално или чрез социалните мрежи и уебсайта на БГ Футболни проби)

3.2 БГ Футболни проби запазва правото си на невъзстановяване на таксата за участие при промяна в датата на събитието, като при желание на клиента може да се предостави възможност на клиента да му се издаде ваучер за участие в друго събитие не зависимо от датата и мястото на провеждането му.

3.3. При възникване на независими от организаторите пречки за провеждането на футболни проби при предварително определена дата, организаторите запазват правото си за отмяна на събитието или промяна на датата му, като е ДЛЪЖЕН да възстанови таксата за участие на вече записалите се участници или да им издаде ваучер за участие в следващо събитие на същата стойност и от същият вид.

IV.

4.1 С настоящата точка изключваме всякаква отговорност,  нараняване или заболяване, претърпяно от вас или от някой, който ви придружава, докато пътувате до, по време или след Пробите;

Всякаква загуба или повреда на собственост, която ви принадлежи по време на Пробния период, в резултат на каквато и да е причина;

4.2 Освобождаваме БГ Футболни проби от отговорност за Всякакви загуби, произтичащи от всяка отмяна, отлагане или пренареждане на датата за Пробен период, включително, но не само, всякакви непреки или последващи загуби или щети за пътуване и настаняване.

4.3 БГ Футболни проби и лицата, които стоят зад организацията, няма да носим отговорност за откраднати, изгубени или оставени предмети по време на Пробен период, нито ще поемаме каквато и да е отговорност за такива артикули.

4.4 Съветваме ви, ако възнамерявате да участвате във футболните проби, да имате адекватна застраховка за лични наранявания, която да ви покрие разходите за всякакви наранявания или непредвидени обстоятелства.

  1.  

5.1ВИДЕОКЛИПОВЕ

По време на Пробния период можем да направим снимки, филми, цифрови видеозаписи, аудио и други записи на вас и вашето изпълнение. Вие се съгласявате да ни предоставите завинаги правото да използваме вашето име, снимка, видео изображение или образ за нашите разумни търговски цели без никакви ограничения, компенсации или възнаграждения.

5.2 Ние не позволяваме никакви камери, телефонни изображения, видео или друго оборудване за заснемане/записване на Изпитанието, освен нашето собствено. Нямате право да снимате или записвате, или да се опитвате да снимате или записвате (независимо дали постоянно или временно), Пробите или която и да е част от него, без първо да получите нашето писмено съгласие.